Folkeuniversitetet i Fredensborg Kommune

§ 1 Folkeuniversitetskomitéen i Fredensborg Kommune, herefter Fredensborg Folkeuniversitet, har til formål at planlægge og gennemføre folkeuniversitetsundervisning og dermed udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater i henhold til Folkeoplysningslovens kapitel 13, § 46.

§ 2 Fredensborg Folkeuniversitet har sit hjemsted i Fredensborg Kommune.

§ 3 Fredensborg Folkeuniversitet ledes af en styrelse på 3 eller flere personer valgt på et offentligt indkaldt møde med mulighed for deltagelse af interesserede borgere, foreninger og institutioner i kommunen.                                                                                                                                                                         Stk. 2 Styrelsens medlemmer vælges for 2 år. Bestyrelsen supplerer sig selv.

§ 4 Styrelsen konstituerer sig med en formand, der har det overordnede ansvar for komitéens aktiviteter.                                                                                                                                                              Stk. 2 Styrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder bestemmelserne om tegningsret.

§ 5 Styrelsen er over for komitéstyrelsen eller den region, komitéen tilhører, ansvarlig for Fredensborg Folkeuniversitets aktiviteter og program.

§ 6 Styrelsen er ansvarlig for Fredensborg Folkeuniversitets regnskab.

§ 7 Styrelsen træffer hvert tredje år for en 3-årig periode beslutning om tilknytning til en region eller til komitéstyrelsen.

§ 8 Disse vedtægter træder i kraft den 13. september 2021. Vedtægterne kan ændres ved almindelig stemmeflertal i Fredensborg Folkeuniversitets styrelse, men skal godkendes af regionsstyrelsen for den region, komitéen er tilknyttet eller af komitéstyrelsen, hvis komitéen er tilknyttet denne.

Humlebæk den 13. september 2021

Tilføjelse den 12. november 2021: Formand og Kasserer tegner komitéen.